Ett tackbrev från avgående DSS

I Odd Fellow Sverige by Webmaster BengtLämna en kommentar

Tack för mig! Lycka till broder Hans!

I morgon, den 29 december 2020 installeras i en digital ceremoni, broder Hans Richert från B50 Hemdall som ny distriktsstorsire i brödradistrikt 6. Samtidigt avgår undertecknad efter att ha fullgjort mer än sju år som Storsirens förlängda arm i vårt distrikt. Tänk vad tiden går!

Uppdraget som distriktsstorsire har varit mycket givande, inte minst genom att jag mycket närmare fått lära känna så många av bröderna i loger, läger och numera också förening i vårt västliga brödradistrikt. De här åren har varit intensiva och tidvis arbetsamma men framför allt bjudit på många positiva upplevelser. Det har hänt mycket – jubiléer både för enskilda loger som för Orden som helhet, utnämning av många veteraner, jubelveteraner och jubelpatriarker. Trots att medlemstalet totalt sett minskat i samma takt som i övrig Ordensverksamhet i Sverige, har vi kunnat välkomna många nya medlemmar.

I syfte att hitta en ny och starkare plattform för Ordens framtida utveckling i Göteborg har vi format en ny förening som i förlängningen är tänkt att leda till vitaliserat logearbete, präglat av framtidstro och pionjäranda. Jag är medveten om att det finns motståndare till detta. Men vågar vi inte möta utmaningarna och pröva nya vägar är det liktydigt med att vi går bakåt. ”Det krävs ett nytt sätt att tänka för att förändra den situation vi skapat med ett gammalt sätt att tänka”, sa Albert Einstein.

Jag ångrar inte att jag tackade ja till rollen som distriktsstorsire. Det har varit mycket positivt och utvecklande. Det jag främst tar med mig är den kamratskap jag fått uppleva och minnet av alla de nya vänner jag lärt känna vid såväl informella möten av positiv samvaro som vid högtidligare tillfällen i ordenssal och vid brödramåltider. Och jag räknar med att vi skall kunna fortsätta i den andan, även om det för egen del innebär deltagande från en mindre utsatt plats ”i salongen”.

Uppdraget som DSS har också medfört samspel med många engagerade Odd Fellows i övriga Sverige – inom Storlogen samt i andra loger och läger. Detta har också bidragit till att de sju åren aldrig känts betungande. Samarbetet med logers och lägers storrepresentanter i distriktsnämnden, liksom med övermästarna i deras särskilda kollegium har också varit mycket stimulerande. Vi har dessutom haft en särdeles konstruktiv samverkan med motsvarande funktioner i Rebeckadistrikt 3, inte minst tack vare produktivt samarbete med min DSS-kollega där, syster Kerstin Skar.

Tillåt mig slutligen att rikta ett varmt tack till er alla för den vänlighet och allt det stöd ni bjudit på under dessa år. Samtidigt vill jag önska min vän och broder Hans Richert lycka till under de kommande åren som distriktsstorsire. Det är min förhoppning att han får åtnjuta samma angenäma bemötande och starka stöd som jag fått uppleva. Tack! Vi ses!

Med Broderliga hälsningar

I VÄNSKAP KÄRLEK SANNING, TRO HOPP BARMHÄRTIGHET

Bengt Arenhag
Odd Fellow Orden I.O.O.F.
Brödradistrikt 6

Ladda ned DSS tackbrev som pdf-fil:
Tackbrev från DSS i december 2020 • (1 013 KB)

Lämna en kommentar